Podmienky používania 

Zmluvné podmienky stránky

Stránky (ako je definované nižšie) sú výhradným majetkom spoločnosťou Catalyst Global. Používanie ktorejkoľvek z týchto Stránok vami a / alebo váš súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami stránky vrátane nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a bezpečnosti predstavuje váš súhlas so všetkými týmito podmienkami a vyhláseniami týkajúcimi sa Stránok. Ak nesúhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami stránok, nie ste oprávnený využívať túto Stránku a mali by ste ju okamžite opustiť. Vyhradzujeme si právo z času na čas meniť a dopĺňať tieto Zmluvné podmienky bez upozornenia vopred a podľa vlastného uváženia. Je vašou zodpovednosťou preskúmať túto Stránku pre najnovšie aktualizácie, ktoré vstupujú do platnosti v momente ich zverejnenia. Stránky sú k dispozícii vďaka spoločnosti Catalyst Global a jej držiteľom licencií, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, materských spoločností a akýchkoľvek s nimi súvisiacich spoločností, ktoré sú uvedené v týchto Zmluvných podmienkach stránok ako "Catalyst Team Building", "Catalyst Global", "my", " nás "alebo "náš ".

Definície

V tejto Zmluve, pokiaľ sa nedohodne inak:

  • 'Právo duševného vlastníctva' zahŕňa autorské práva, patenty, ochranné známky a iné zákonné práva a všetky zákonné alebo ekvitné práva chrániace obchodnú alebo osobnú povesť alebo dôverné informácie;
  • 'Stránka' znamená ktorákoľvek zo Stránok;
  • 'Stránky' znamenajú internetové stránky nájditeľné na www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk a zahŕňajú sa aj všetky webové stránky, ktoré sú k nim pripojené, a takisto aj pričlenené webové stránky.

Práva

Všetky práva vo všetkých materiáloch a obsahu (vzťahuje sa vrátane ale nielen na práva duševného vlastníctva, texty, obrázky, webové stránky, zvuky, softvéry (vrátane kódu, rozhrania a webovej štruktúry) a videá – ich vzhľad, dizajn a zostavenie), ku ktorým pristupujete na tejto Stránke, ktorú tvoríme my, sú vlastníctvom nás alebo našich poskytovateľov licencií. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že máte povolenie používať materiály a / alebo obsah iba v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami stránok alebo iba ak výslovne nie je dohodnuté inak v písomnej forme nami alebo našimi poskytovateľmi licencií a nesmiete kopírovať, reprodukovať, prenášať , verejne vystupovať, distribuovať, komerčne využívať, upravovať, prekladať, modifikovať, zbierať, zlučovať, zdieľať alebo sprístupňovať akejkoľvek inej osobe alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela obsahujúce tento materiál alebo obsah.

Duševné vlastníctvo

Sme vlastníkom a / alebo vlastníme povolenie používať všetky práva duševného vlastníctva (vrátane ochranných známok, servisných značiek, patentov, autorských práv, databázových práv a všetkých ostatných práv duševného vlastníctva bez obmedzení), ktoré sa objavujú na tejto Stránke alebo ich Stránka obsahuje, pokiaľ nie je uvedené inak. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používanie Stránky vám neudeľuje žiadne právo na používanie alebo záujem o akékoľvek práva duševného vlastníctva na tejto Stránke. S výnimkou ustanovení uvedených v týchto Zmluvných podmienkach je akékoľvek používanie alebo rozmnožovanie týchto Práv duševného vlastníctva z vašej strany zakázané a je to v rozpore s týmito Podmienkami a môžete výslovne porušovať Práva duševného vlastníctva tretích strán alebo naše Práva duševného vlastníctva.p>

Kopírovanie

Môžete si prezerať túto Stránku a vytlačiť printové kópie obsahu, informácií alebo materiálu, ktoré sa objavia na Stránke, avšak výlučne pre vaše zákonné, osobné a nekomerčné použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, upravovať, sťahovať, reprodukovať, prenášať, verejne vykonávať, distribuovať, upravovať, prekladať, upravovať, zbierať, zlučovať, ukladať, predávať, zdieľať alebo sprístupňovať akejkoľvek osobe takýto obsah, informácie alebo material; alebo ho používať na akékoľvek komerčné účely. Všetky ostatné práva sú vyhradené.

Vaša činnosť na Stránke

Máte zakázané vykonávať a takisto aj akékoľvek pokusy podliehajú zákazu:

(a) Používať Stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí, že stránka alebo prístup k nej budú prerušené, poškodené, menej efektívne alebo tak, že účinnosť alebo funkčnosť Stránok bude akýmkoľvek spôsobom zhoršená;

(b) Oprávňovať akúkoľvek inú osobu, aby urobila akýkoľvek úkon, ktorý by, za predpokladu, že tento čin prebehne, porušil akékoľvek Práva duševného vlastníctva spoločnosti Catalyst Global alebo jej poskytovateľov licencií;

(c) Zasahovať do nastavenia a inžinieringu Stránok, dekompilovať, rozoberať, upravovať, prekladať alebo inak odhaľovať zdrojový kód akejkoľvek softvérovej aplikácie tvoriacej súčasť Stránky;

(d) Uchovávať alebo skopírovať akýkoľvek softvér na Stránke z akéhokoľvek dôvodu (za výnimku sa považujú dočasné kópie na uľahčenie procesu technického výpočtu);

(e) Hackovať, infiltrovať alebo inak vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť Stránku;

(f) Prenášať zodpovednosť na nás alebo spôsobiť, že stratíme (celkom alebo čiastočne) služby našich poskytovateľov internetových služieb alebo iných dodávateľov;

(g) Infiltrovať akékoľvek počítačové vírusy, makrovírusy, trójske kone, červy alebo čokoľvek iné, čo je určené na obmedzenie, prerušenie alebo výpadok bežných prevádzkových postupov počítača alebo tieto operácie prevádzať tajne, bez oprávnenia alebo odcudziť akýkoľvek systém, dáta alebo osobné informácie;

(h) Zabraňovať nám alebo neumožniť dodržiavanie akékoľvek príslušného priemyselného zákona alebo Súdneho príkazu.

Porozumeli ste, že vy a nie spoločnosť Catalyst Global, ani držiteľ jej licencie, ste zodpovední za kompletnú elektronickú komunikáciu a obsah odoslaný z vášho počítača nám a prehlasujete, že budete používať túto stránku len na stanovené Zákonné účely.

Ďalej sa nesmiete dopustiť žiadnej z nasledujúcich činností:

1. Použiť túto Stránku alebo akúkoľvek našu službu na akýkoľvek nevhodný, nezákonný alebo nemorálny účel, ktorý spôsobí akékoľvek obťažovanie iných pri používaní našich služieb alebo spôsobí ohrozenie alebo zhoršenie fungovania našich služieb;

2. Používať Stránku alebo akúkoľvek z našich Služieb na vytváranie, hosťovanie alebo prenos (či už vo forme živého rozhovoru, na výveske alebo iným spôsobom) akéhokoľvek hanlivého, urážajúceho alebo obscénneho materiálu alebo zapojiť sa do aktivít, ktoré by spôsobili urážanie ostatným z dôvodov rasy, náboženstva, viery alebo pohlavia;

3. Používať Stránku alebo akúkoľvek našu Službu na ublíženie, spôsobenie škody alebo pokus o poškodenie osôb (vrátane osôb mladších ako 18 rokov) akýmkoľvek spôsobom;

4. Používať túto Stránku alebo akúkoľvek našu Službu na vytváranie, hosťovanie alebo prenos akéhokoľvek materiálu, ktorý ohrozuje alebo povzbudzuje ublíženie na zdraví alebo zničenie majetku alebo by predstavoval trestný čin alebo by narúšal občianskoprávnu zodpovednosť;

5. Používať túto Stránku alebo niektorú z našich Služieb na vytvorenie, hosťovanie alebo prenos materiálu, ktorý porušuje Práva duševného vlastníctva (vrátane a bez obmedzenia - autorských práv, ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva alebo iných Práv duševného vlastníctva) akejkoľvek inej strany;

6. Používať Stránku alebo niektorú z našich Služieb na vytváranie, hosťovanie alebo prenos nevyžiadaných reklamných materiálov iným používateľom;

7. Používať Stránky alebo niektorú z našich Služieb na vytvorenie, hosťovanie alebo prenos akéhokoľvek materiálu, ktorý obťažuje inú osobu; vyhráža sa, zneužíva, obťažuje, neoprávnene sleduje, ohrozuje alebo inak porušuje zákonné práva (ako sú práva na súkromie a ochranu osobnosti) iných osôb alebo používa Stránky alebo niektorú z našich Služieb na podvodné ponuky na predaj alebo kúpu produktov, položiek alebo služieb pre ktorúkoľvek osobu;

8. Pridávať, odstraňovať alebo upravovať identifikačnú informáciu o sieti s cieľom klamať alebo zavádzať;

9. Používanie Stránky alebo akejkoľvek z našich Služieb na prístup k účtom iných používateľov alebo pokusy o prístup k nim, alebo na preniknutie alebo pokus o preniknutie do našich bezpečnostných opatrení alebo opatrení tretích strán, počítačového softvéru, hardvéru, elektronického komunikačného systému alebo telekomunikačných systémov;

10. Používanie Stránky alebo akúkoľvek z našich Služieb na zhromažďovanie alebo pokus o zhromažďovanie osobných údajov o tretích stranách bez ich vedomia alebo súhlasu alebo alebo tieto údaje tajne zbierať z aktivít obrazovky, databáz alebo akejkoľvek inej činnosti s cieľom získať zoznamy používateľov alebo iné údaje.;

11. Používanie Stránky alebo akejkoľvek z našich Služieb pre akúkoľvek činnosť, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť iných ľudí alebo systémov používať webovú stránku alebo akúkoľvek našu Službu alebo internet vo všeobecnosti vrátane uploadovania súborov, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akékoľvek iné podobné softvéry alebo programy, ktoré môžu poškodiť prevádzku inéhopočítača;

12. Predávať, účelovo meniť alebo redistribuovať ľubovoľnú časť Stránky alebo niektorú z našich Služieb bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

13. Kedykoľvek počas používania Stránky alebo akejkoľvek z našich Služieb predstavovať sa pod iným menom alebo entitou alebo používať alebo zadávať falošný názov alebo meno, na ktoré nemáte oprávnenie ho používať.

14. Používanie Stránky alebo akejkoľvek z našich Služieb na podvodné účely alebo odosielanie, používanie alebo opätovné použitie akéhokoľvek materiálu, ktorý je považovaný za škodlivý, inak poškodzuje tretie strany alebo ktorý pozostáva alebo obsahuje softvérové vírusy, politické kampane, obchodné ponuky, reťazové listy, hromadné zásielky alebo akýkoľvek "spam", alebo spôsobí nepríjemnosti, nepohodlie alebo zbytočnú úzkosť iným.

Tento zoznam slúži len ako zoznam príkladov zneužitia Stránky a našich Služieb a nie je považovaný za výhradný zoznam neoprávnench aktivít. Ak porušíte niektorú z týchto požiadaviek alebo ak my podľa vlastného uváženia rozhodneme, že vaše správanie porušilo pravidlá a zneužilo Stránky alebo akúkoľvek z našich Služieb, môžeme obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na Stránku a využívanie akejkoľvek našej Služby bez toho, aby sme vás dopredu informovali. Všetci používatelia týmto súhlasia, že budú dodržiavať všetky miestne pravidlá týkajúce sa on-line správania a prijateľného obsahu. Používatelia tiež súhlasia, že budú dodržiavať platné pravidlá týkajúce sa exportu akýchkoľvek údajov z ktorejkoľvek krajiny.

Fotografie, referencie, prípadové štúdie a iné

Používatelia autorizovaní spoločnosťou Catalyst Global alebo jej držitelia licencií môžu na webových stránkach spoločnosti Catalyst prispievať fotografiami, svedectvami, prípadovými štúdiami a iným obsahom a každý užívateľ tejto stránky môže posielať správy; a predkladať návrhy, nápady, pripomienky, otázky alebo iné informácie, pokiaľ obsah nie je považovaný za ilegálny, obscénny, zneužívajúci, ohrozujúci, hanlivý, porušujúci súkromie alebo porušujúci Duševné vlastníctvo. Práva, ktoré môžu inak škodiť tretím stranám, sú neprípustné a nesmú obsahovať softvérové vírusy, politické kampane, komerčné ponuky, reťazové listy, hromadné nevyžiadané maily alebo akúkoľvek formu spamu. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za akúkoľvek inú osobu alebo entitu alebo inak uvádzať do omylu, najmä pokiaľ ide o pôvod akéhokoľvek obsahu alebo identity. Vyhradzujeme si právo (ale nie povinnosť) odstrániť alebo upraviť akýkoľvek obsah kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez toho, aby sme vás najprv o tom informovali.

Ak uverejníte obsah alebo zverejníte materiál na Stránke a ak sa nedohodlo vopred inak, udeľujete nám nevýhradné, bezodplatné, trvalé, neodvolateľné a úplne podriadené právo (realizované na viacerých úrovniach) používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať takýto obsah a / alebo materiál po celom svete v akomkoľvek médiu, ktoré je známe alebo nie je momentálne známe, ale ktoré sa stane známym. Poskytujete nám a našim sublicenčným užívateľom právo používať meno, ktoré ste použili v súvislosti s akýmkoľvek takýmto obsahom, ak sa rozhodneme tak urobiť. Súhlasíte s tým, že sa vzdávate svojho práva byť identifikovaný a prehlásený ako autor takéhoto obsahu a vášho práva vzniesť námietku voči hanlivému zaobchádzaniu s takýmto obsahom. Taktiež sa vzdávate práva alebo súhlasíte s tým, že sa budete správať tak, aby neprišlo k rozporu s akýmikoľvek morálnymi právami, s čímkoľvek, čo zverejníte vo vašom obsahu, a zaručujete, že licenciu a súhlas publikovať ste získali od tretej strany, ktorá vlastní autorské práva alebo bola autorom celého obsahu alebo jeho časti. Súhlasíte s tým, že vykonáte všetky ďalšie potrebné úkony na skompletizovanie právnych náležitostí akéhokoľvek z vyššie uvedených práv, ktoré ste nám udelili, vrátane vyhotovenia a doručenia listín a dokumentov, na našu žiadosť.

Prehlasujete a zaručujete, že:

(a) Vlastníte alebo inak ovládate všetky práva na obsah alebo materiál, ktorý uverejníte na Stránke;

(b) K dátumu, kedy bol takýto obsah alebo materiál publikovaný:

(i) obsah a material sú presné;

(ii) používanie obsahu a materiálu, ktoré dodávate, neporušuje žiadne platné zásady alebo pokyny spoločnosti Catalyst Global alebo Zmluvné podmienky Stránky

(iii) použitie obsahu a materiálu, ktoré dodávate, nespôsobí žiadnej osobe alebo subjektu ujmu (vrátane faktu, že obsah alebo materiál nie je hanlivý).

Táto Stránka môže obsahovať fotografie, svedectvá, prípadové štúdie a iný obsah ("Používateľský Obsah"). Aktívne nemonitorujeme používanie žiadneho " Používateľského Obsahu", ktorý je k dispozícii na Stránkach. Podobne nevykonávame ani redakčnú kontrolu nad obsahom stránok tretích strán, prenosom elektronickej pošty, textových správ, skupinových správ, nástenkami, diskusnými miestnosťami alebo iným materiálom vytvoreným alebo prístupným na alebo prostredníctvom tejto Stránky. V dôsledku toho môžete byť vystavený obsahu na Stránke alebo na webových stránkach prístupných cez alebo prostredníctvom Stránok, ktorý môžete považovať za urážlivý alebo neprípustný. Vyhradzujeme si však právo sledovať ľubovoľný Používateľský Obsah zverejnený na stránkach a odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia predstavuje zneužitie Používateľského Obsahu a môžeme obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť používanie " Používateľského Obsahu " alebo Stránky podľa vlastného uváženia.p>

Názory vyjadrené používateľmi alebo iným "Používateľským obsahom" nepredstavujú názor (y) spoločnosti Catalyst Global alebo držiteľov jej licencií. Všetky vyhlásenia, rady a stanoviská týchto osôb sú iba vyjadreniami týchto osôb. Neschvaľujeme ani nezodpovedáme za žiadne takéto vyhlásenia, rady ani názory.

Poskytnutie záruk

My (a naša materská spoločnosť, pobočky, filiálky, predstavitelia, riaditelia, agenti a zamestnanci) nezaručujeme nepretržitý, neprerušovaný alebo bezpečný prístup na Stránky alebo k akýmkoľvek našim Službám a prevádzka tejto Stránky môže byť narušená mnohými faktormi mimo našej kontroly. Naša Stránka a naše Služby sú poskytované "podľa najlepšieho vedomia a svedomia" a ak sú k dispozícii a v rozsahu povolenom zákonom, vylučujeme všetky predpokladané záruky, podmienky alebo iné podmienky, či už vyplývajúce zo zákona alebo inak, vrátane bez obmedzenia akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa zručností a starostlivosti alebo včasnosti zásahu.

Všetky skryté podmienky a záruky (či už zákonné alebo iné) sú vylúčené z vášho používania Stránky a poskytovania našich Služieb.